Informacja o realizacji zdalnego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju wprowadza w okresie od 25 marca 2020 r. realizację zadań Liceum z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz sposoby komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.

 1. Komunikacja rodziców z nauczycielami i szkołą w okresie obowiązywania ograniczeń to wyłącznie komunikacja telefoniczna, mailowa oraz z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus Synergia.
 2. Metody i techniki nauczania zdalnego oraz komunikowanie się z uczniami:
 • Każdy z nauczycieli Liceum od dnia 25 marca 2020 r. realizuje rozkład materiału nauczania zgodny z podstawą programową z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej.
 • Nauczyciele przekazują uczniom informacje oraz instrukcje do realizacji zadań poprzez dziennik elektroniczny Librus, klasowe adresy mailowe i inne komunikatory uzgodnione z uczniami.
 • Materiały edukacyjne udostępniane są w postaci: linków do stron internetowych, samodzielnie przygotowanych lub gotowych plików, e-podręczników itp.
 • Komunikacja poprzez portale społecznościowe realizowana jest z wykorzystaniem grup klasowych.
 • Nauczyciel może udzielać konsultacji audiowizualnych i realizować odpowiedzi ustne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami.
 1. Z uwagi na ograniczoną możliwość komunikacji z uczniami zaleca się następujące metody i narzędzia pracy, które są podstawą do oceniania uczniów:
 • Przesyłanie uczniom do pobrania materiałów i opracowań nauczycieli wykorzystywanych do prowadzenia lekcji z obowiązkiem zapoznania się z nimi przez uczniów. Na podstawie przekazanych informacji realizowane będą ćwiczenia, zadania, testy itp. odsyłane nauczycielowi zgodnie z ustalonym powyżej sposobem komunikacji,
 • Przesyłanie uczniom linku do kanału na youtube gdzie zamieszczony jest film/webinarium/wykład, z obowiązkiem odsłuchania/obejrzenia przez ucznia a następnie na podstawie tych treści przesłanie zadania, referatu, testu, arkusza z pytaniami kontrolnymi. Wypełniony przez ucznia test, arkusz pytań kontrolnych, wykonane zadanie jest przez ucznia odsyłany nauczycielowi zgodnie z ustalonym powyżej sposobem komunikacji,
 • Referaty, prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów na zadany temat przesłane nauczycielowi droga elektroniczną.

Ocenianie uczniów dokonuje się w oparciu o  Statut Liceum na podstawie „podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia”.