Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

-administratorem Twoich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera z siedzibą w Rabce-Zdroju przy ul. Jana Pawła II 41. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 26 77 030 lub adres email dyrektor@romer.nowotarski.pl.
-możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr telefonu 182677030 bądź adresem e-mail: iod@romer.nowotarski.pl
Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
-Przyjęcia ucznia do szkoły;
-Realizacji zadań oświatowych;
-Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
-Realizacji działań promocyjnych szkoły;
-Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-przenoszenia swoich danych osobowych,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera z siedzibą w Rabce-Zdroju przy ul. Jana Pawła II 41. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 26 77 030 lub adres email dyrektor@romer.nowotarski.pl.
możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr telefonu 18 2677030 bądź adresem e-mail:  iod@romer.nowotarski.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 22(2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust.1 lit.f) RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą poprzez system monitoringu wizyjego w zakresie wizerunku.
Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-przenoszenia swoich danych osobowych,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na powierzchni należącej do Administratora.
Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera z siedzibą w Rabce-Zdroju przy ul. Jana Pawła II 41. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 26 77 030 lub adres email dyrektor@romer.nowotarski.pl.
Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 182677030 lub adres email dyrektor@romer.nowotarski.pl.
możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr telefonu
18 2677030 bądź adresem e-mail:  iod@romer.nowotarski.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania wizerunku dziecka w gazetkach, na tablicach szkolnych, stronie internetowej placówki, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO.
Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu ustania podstawy przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-przenoszenia swoich danych osobowych,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań związanych z powyższym celem.
Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie