Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

17 maja do 21 czerwca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
25 czerwca do 14 lipca
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
22 lipca
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca do 30 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
2 sierpnia
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

W Liceum obowiązuje system rekrutacji elektronicznej.

Kandydatów obowiązuje ujednolicone podanie generowane przez system elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału), zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, kartę zdrowia.
Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
Podstawowe ukierunkowania klas to: humanistyczna, matematyczno – fizyczna, matematyczno -geograficzna, biologiczno – chemiczna. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian.
Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski i język niemiecki.
Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o elektroniczny system rekrutacji.
Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów dokumentów. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jego wpływu.
Decyzja Dyrektora jest przekazywana zainteresowanym na piśmie i jest ostateczna.
Kwestie sporne rozstrzyga Kurator Oświaty jedynie w trybie skargowym.
Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty:

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Załączniki:

  1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.
  2. Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
  3. Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych..

 

 

 

Font Resize
Contrast