ZASADY REKRUTACJI

 

W Liceum obowiązuje system rekrutacji elektronicznej.

Regulamin Rekrutacji dla Absolwentów Szkoły Podstawowej 2024/2025

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze ).

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
  2. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.
  3. Statut Szkoły.

Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek generowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału), zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 1 zdjęcie, kartę zdrowia.
Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
Podstawowe ukierunkowania klas to: humanistyczna, matematyczno – fizyczna, matematyczno -geograficzna, biologiczno – chemiczna. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski i język niemiecki. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o elektroniczny system rekrutacji zgodny z przepisami prawa oświatowego. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów dokumentów. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 3 dni od daty jego wpływu.
Decyzja Dyrektora jest przekazywana zainteresowanym na piśmie. Kwestie sporne rozstrzyga Kurator Oświaty jedynie w trybie skargowym. Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 1 (terminy rekrutacji)

Rozporządzenie_MEN_w_sprawie_rekrutacji (dla ósmoklasistów – przeliczenie ocen i osiągnięć na punkty)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty- zmiany

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie