Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI

 

W Liceum obowiązuje system rekrutacji elektronicznej.

Regulamin Rekrutacji dla Absolwentów Szkoły Podstawowej 2022/2023

Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze ).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493 z późn. ).
  4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.
  5. Statut Szkoły.

Termin postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz procedura odwoławcza

Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek generowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału), zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, kartę zdrowia.
Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
Podstawowe ukierunkowania klas to: humanistyczna, matematyczno – fizyczna, matematyczno -geograficzna, biologiczno – chemiczna. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian.
Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski i język niemiecki.
Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o elektroniczny system rekrutacji zgodny z przepisami prawa oświatowego.
Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów dokumentów. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 3 dni od daty jego wpływu.

Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

ZARZĄDZENIE NR 6/22MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Załączniki:

  1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.
  2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2017-2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie
    w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.