Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony romer.nowotarski.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony romer.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
ul. Jana Pawła II 41
34-700 Rabka Zdrój
tel/fax: 18 2677030, 18 2677030
e-mail: sekretariat@romer.nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-08

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-08

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Imię i nazwisko: Beata Świder
e-mail: beata.swider@romer.nowotarski.edu.pl
Telefon: 605670879

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do pomieszczeń szkoły znajdujących się na parterze prowadzą drzwi bezpośrednio z zewnątrz, na 1 piętro prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, na kolejne piętra w budynku prowadzą schody.
 2. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  na adres e-mail : sekretariat@romer.nowotarski.pl- faksem na nr : (0-18) 267 70 30
  drogą pocztową na adres :
  I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
  ul. Jana Pawła II 41
  34-700 Rabka Zdrój
  osobiście w budynku szkoły*
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie